Obchodní podmínky

obchodní společnosti
název Lucie Marešová
se sídlem Blažíčkova 984/2, Krč, 140 00 Praha 4, korespondenční adresou V křovinách 535/7, Praha 4, 147 00 Praha 4,
  identifikační číslo: 05900417
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetových adresách
název webu LumaStyle.

1. Úvodní ustanovení


Tyto obchodní podmínky platí pro objednávky zboží prostřednictvím internetového obchodu. Přijetí internetové objednávky vždy potvrzujeme na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli u Vaší objednávky. Přijetím objednávky uzavíráme s kupujícím Kupní smlouvu, která se řídí těmito Obchodními podmínkami. Kupující předáním objednávky tyto podmínky uznává a bere je na vědomí. Tyto obchodní podmínky platí pro všechny obchodní případy, není-li písemně dohodnuto jinak.

2. Předmět smlouvy


Předmětem smlouvy je pouze a výhradně zboží uvedené v objednávce.

3. Dodání zboží a dodací lhůta


Zásilky expedujeme do tří pracovních dnů ode dne obdržení platby od kupujícího, není-li uvedeno jinak. Fakturu za zboží zasíláme pouze v elektronické podobě, tedy přes email a to ihned po odeslání objednávky. Na požádání lze fakturu fyzicky přiložit a zaslat spolu se zbožím.

Zasíláme českou poštou:

Česká pošta | Doporučený dopis:
Zásilky malých rozměrů je možné zaslat prostřednictvím doporučeného dopisu. Expedice balíků probíhá v pracovní dny od 12 do 16 hodin. O expedici je zákazník pečlivě informován prostřednictvím emailu. Zboží je zpravidla dopraveno do 48 hodin od expedice a to v čase od 7 do 17 hodin. Jestliže nebudete na uvedené adrese k zastižení, dopravce Česká pošta Vám ve schránce zanechá oznámení o uložení zásilky na nejbližší poště, kde si ji můžete vyzvednout nejpozději do 7 dnů. Pokud tak neučiníte, bude zásilka vrácena zpět prodávajícímu.

Cena za poštovné a balné: 100,-

Česká pošta | Doporučený balík:
Česká pošta je tuzemská přepravní společnost pro přepravu vnitrostátních zásilek do hmotnosti 30kg po celé České republice s garancí doručení zásilky přímo do Vašich rukou a to již následující pracovní den. Jestliže nebude příjemce k dostižení na zvoleném místě a čase, bude zásilka předána na nejbližší pobočku České pošty.

Cena za poštovné a balné: 180,-

V případě, že nebude zaslaná objednávka kupujícím vyzvednuta/převzata, bude od kupujícího požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží (viz ceny uvedené za dopravu a balné výše). Společně s výzvou k úhradě nákladů na expedici zboží bude kupujícímu elektronickou formou odeslána faktura a podklady k platbě. Splatnost je nejpozději do 14dní od odeslání elektonické odeslání faktury.4. Odstoupení od smlouvy

Storno objednávky ze strany kupujícího:
Kupující má právo odstoupit od smlouvy do čtrnácti dnů od převzetí plnění. Odešlete dopis na adresu: Lucie Marešová, ul. V Křovinách 535/7, Praha 4 – Braník 147 00 s textem: „Jednostranně odstupuji od smlouvy ze dne: přesné datum + číslo dokladu a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo: číslo účtu". Zboží odešlete na výše zmíněnou adresu v původním nepoškozeném obalu - nesmí být použité ani poškozené, pouze kompletní a s originálním dokladem o koupi.
Při splnění výše uvedených podmínek Vám odešleme peníze za zboží bankovním převodem včetně poštovného a to do čtrnácti dnů od fyzického obdržení zboží od Vás.

Storno objednávky ze strany prodávajícího:
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případech kdy zboží se již nevyrábí nebo nedodává, anebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.


5. Reklamace, vrácení zboží


Prodávající poskytne kupujícímu informace o nakupovaném zboží, jeho účelu použití a jeho základních užitných vlastnostech. V případě použití zboží k jinému účelu, než pro které bylo vyrobeno nebo při požadavku vyšších užitných vlastností než jsou stanoveny, nese riziko následného použití kupující.

Kupující je povinen v době převzetí zboží provést množstevní a kvalitativní přejímku a posoudit, zda se nevyskytují zjevné vady zjistitelné v okamžiku převzetí zboží. V případě zjištění odchylky při přejímce uplatní kupující neprodleně reklamaci vůči prodávajícímu. Na pozdější reklamace tohoto typu nebude brán zřetel.

Reklamační požadavek musí obsahovat: specifikaci vadné dodávky (druh zboží), odstín, číslo dokladu, popis druhu vady ve zboží, určení rozsahu vady popř. reklamovaný výrobek s vadou.

Kupující je povinen pozastavit reklamované výrobky pro účel posouzení a fyzické kontroly reklamace prodávajícímu, nejdéle však po dobu třiceti dní od uplatnění písemného reklamačního nároku. Prodávající se vyjádří k reklamaci ve lhůtě do jednoho měsíce od písemného uplatnění reklamačního nároku.

Prodávající na základě posouzení a uznání reklamace provede buďto výměnu za zboží bez vady nebo opravu, nebo kupující obdrží přiměřenou slevu z ceny nebo se obě strany dohodnou na jiném způsobu řešení. Prodávajícím budou vyřizovány reklamace uplatněné nejpozději do 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím v případě výskytu vad.

Záruční doba 24 měsíců se nevztahuje na vady způsobené, které byly způsobeny nedodržením neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením. Záruku nelze uplatnit na zboží, které v kombinaci s dalším materiálem reagovalo a poškodilo výrobek.

6. Cena a platební podmínky


Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícím způsobem: bezhotovostně převodem na účet prodávajícího číslo: 2201178066/2010, vedený u společnosti Fio banka, a.s. (dále jen „účet
prodávajícího“).

Kupující je povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Při bezhotovostní platbě je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Ceny uvedené na internetových stránkách jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo chyb a změn uvedených cen a to v případě výrazné inflace či při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena bude považována za uhrazenou připsáním celé částky na účet prodávajícího. Doklad vystaven na základě závazné objednávky mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň jako daňový doklad a dodací list.

7. Další práva a povinnosti smluvních stran


Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že si kupující nepřevezme již zaplacenou objednávku od dopravce, je prodávající povinen zaslat peníze za zboží, nikoliv peníze za dopravu, zpět na účet kupujícímu, a to do pěti pracovních dnů ode dne vrácení zásilky na adresu prodávajícího.Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.


8. Ochrana osobních údajů

    Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

    Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

    Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

    Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

    Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

    Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

    Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

    V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
   
    Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9. Závěrečná ustanovení


Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě po dobu 10let a není přístupná.
Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování V Křovinách 535/7, Praha 4, 147 00, adresa elektronické pošty info@lumastyle.cz, telefon +420 721 360 078.


V Praze dne 2.9.2017

Luma Style